Qui som

L'educació és un dels pilars fonamentals en la construcció d'una nació. Qualsevol país que pretengui constituir-se com a tal necessita una població formada en coneixements i educada en valors. Així mateix, en un context sociopolític com el català, en el qual es posa en dubte sistemàticament el caràcter nacional del país, l'educació pren especial rellevància. Prova d'això són els constants atacs contra el nostre sistema educatiu, així com contra el model lingüístic de la nostra escola, per part d'aquells actors socials que pretenen esborrar la realitat nacional catalana. En aquest context, per reforçar al reconeixement nacional, és imprescindible que la població catalana excel·leixi en formació acadèmica, capacitat de pensament abstracte, sentit crític i valors socials. Així, la qualitat de la nostra educació revertirà absolutament en la qualitat intel·lectual i social de la població del nostre país.

Al seu torn, el fet educatiu és continu, transversal i polièdric. És continu perquè, si bé les primeres etapes vitals hi tenen una importància cabdal, de fet aquest procés s'esdevé de manera permanent al llarg de tota la vida. És transversal perquè, d'una manera o altra, té lloc en tots els contextos de socialització on es troben els individus d'una determinada població. I és polièdric perquè es materialitza de formes diferents, on cada agent d'acció juga un rol propi.

Davant d'aquestes característiques que té el fet educatiu, identifiquem tres mancances o necessitats clares que s'esdevenen tenint en compte la situació actual de l'educació a Catalunya. En concret les mancances identificades són les següents:

  • Malgrat que a nivell institucional es valora i es requereix una formació continuada per part dels professionals de l'educació, l'oferta formativa d'aquesta mena és reduïda i homogènia. Concretament, la major part de l'oferta de formació continuada vigent inclou activitats de format unidireccional, on professional en formació juga un paper d'escolta passiva, i on no es troben espais per a la seva participació activa.
  • Si bé es reconeix la importància de la col·laboració mútua entre els diferents membres de la comunitat educativa, hi ha una mancança clara d'espais que permetin el contacte i la interrelació entre ells. Aquesta mancança impossibilita qualsevol col·laboració i limita les possibilitats de crear sinergies que permetin millorar conjuntament la pràctica educativa.
  • Tot i que és reconegut que el fet educatiu és transversal, de fet els infants i joves tendeixen a associar la seva formació exclusivament a l'àmbit escolar. En aquest sentit, existeix poca oferta d'espais que els permetin prendre consciència del seu propi procés formatiu més enllà de l'educació estrictament formal, i de reflexionar-hi conjuntament amb altres infants i joves, així com amb altres membres de la comunitat educativa.

En aquest context ha nascut LVE, un projecte que pretén configurar un espai de referència de tota la comunitat educativa catalana ubicat a la ciutat de Girona, per tal de perseguir quatre objectius concrets:

  • Organitzar activitats de formació contínua sobre educació.
  • Crear un banc de recursos per a la divulgació en matèria d'educació.
  • Construir un focus de coneixença i lligams entre els diferents membres de la comunitat educativa.
  • Gestionar llars d'infants de 0 a 3 anys on aplicar el projecte educatiu propi i la creació d'una escola de lectura on l'eix principal sigui la comprensió lectora.

Així mateix, LVE neix amb voluntat de treballar perquè la llengua catalana segueixi sent vehicular i prioritària en contextos educatius. Des d'aquest espai, pretenem conèixer en profunditat la situació actual de l'ús del català a les aules catalanes, donar suport en l'ensenyament del català, especialment a persones nouvingudes, així com construir un espai de temàtica educativa que es configuri plenament en català, cosa que ajudarà a normalitzar la llengua catalana com a idioma preferent en contextos d'aquest tipus.

Concretament, els col·lectius a qui està destinat el projecte són tots els membres de la comunitat educativa: infants i joves, educadors de l'educació formal (mestres i professors); educadors de l'educació no formal (participants del moviment escolta català i de l'espai); pares, mares i altres membres de famílies d'infants i joves en etapa escolar; centres educatius (llars d'infants, escoles, instituts, centres de formació d'adults); AFAs i AMPAs; estudiants, professors i investigadors de les Facultats de Ciències de l'Educació de les universitats catalanes, així com qualsevol altre ciutadà amb interès pel fet educatiu.

A LVE es podrà proporcionar un espai de trobada, formació i reflexió, transversal i polièdric, que crearà una xarxa d'interrelacions entre els membres d'aquesta comunitat. Al seu torn, aquesta xarxa ajudarà a millorar les pràctiques educatives del nostre país i, com a conseqüència, permetrà enfortir les bases de la construcció nacional.

Què fem?

Les Voltes Educa és una espai de trobada i formació per a tothom qui té inquietud i interès a millorar l’educació del nostre país. Mitjançant cursos, activitats, conferències i debats, entre d’altres, Les Voltes Educa té per objectiu crear una xarxa de coneixença i col·laboració entre educadors, mestres, professors, famílies, infants, joves i tota la resta de membres de la comunitat educativa. A la vegada, Les Voltes Educa treballa activament per promoure i normalitzar l’ús social de la llengua catalana, i perquè el català segueixi sent vehicular i prioritari en contextos educatius.

Si vols conèixer i formar part del projecte de Les Voltes Educa, no dubtis a seguir-nos a les nostres xarxes, o fes-te voluntari del grup "Voluntaris de Les Voltes"


Amb el suport de:


© 2008-2024 Les Voltes Educa
Mercaders, 5 · 17004 Girona
T. 872 599 891
Web creat per 08921 Solucions Creatives