Preparació d’oposicions d’auxiliar administratiu a corporacions locals

Temari

TEMA 1. La Constitució espanyola: estructura, contingut i principis. Els drets fonamentals i les llibertats públiques.

TEMA 2. L’organització territorial de l’Estat: Administració central, autonòmica i local. L’Estatut d’Autonomia de Catalunya: estructura, contingut i principis fonamentals. Competències de la Generalitat de Catalunya.

TEMA 3. El Dret administratiu: concepte. Fonts del Dret administratiu; la llei i el reglament. L’Administració Pública; concepte i principis d’actuació. Sotmetiment de l’Administració a la Llei i al Dret.

TEMA 4. L'Administrat; concepte i classes. La capacitat de l’administrat. Actes jurídics de l’Administrat. Col·laboració i participació dels ciutadans amb l’Administració. L'interessat; drets dels interessats.

TEMA 5. L'acte administratiu: concepte, classes i elements de l'acte administratiu. Motivació i notificació dels actes administratius. Eficàcia i validesa dels actes administratius. Actes nuls, anul·lables i irregulars. Execució dels actes. La falta de resolució expressa i el règim del silenci administratiu.

TEMA 6. El procediment administratiu. Principis generals i fases. Iniciació d’ofici o a sol·licitud d’interessat. Ordenació i instrucció; proves i informes. Finalització; resolució i finalitzacions atípiques.

TEMA 7. La revisió dels actes en via administrativa. Revisió d’ofici. Revocació dels actes administratius. Els recursos administratius: recursos d’alçada, reposició i extraordinari de revisió.

TEMA 8. La gestió electrònica dels procediments administratius: registres, notificacions i ús de mitjans electrònics. Accés electrònic dels ciutadans als serveis públics.

TEMA 9. Drets dels ciutadans a la informació; l’accés a arxius i registres. Transparència i accés a la informació pública. El Bon Govern. Recursos i vies de reclamació.

TEMA 10. L’Administració Local. Concepte. Entitats que comprèn. El règim local espanyol. La regulació del règim local a Catalunya.

TEMA 11. El municipi: Concepte. Organització municipal. Elements del municipi. El terme municipal. La població.

TEMA 12. Les competències municipals. Competències pròpies, impròpies i delegades. Els serveis mínims. Autonomia municipal i tutela.

TEMA 13. La província en el règim local. Organització provincial. Competències. La comarca. Altres entitats locals.

TEMA 14. Funcionament dels òrgans col·legiats locals: convocatòria i ordre del dia. Actes i certificacions d'acords.

TEMA 15. Potestat normativa de les entitats locals. Ordenances i reglaments. Classes. Procediments d'elaboració i aprovació. Les llicències.

TEMA 16. Hisendes locals. Classificació dels ingressos. La potestat reglamentària dels ens locals; les ordenances fiscals. Els pressupostos locals: procediment d’elaboració i aprovació. Les modificacions pressupostàries. La despesa pública local.

TEMA 17. Impostos municipals. Anàlisi de les principals figures.

TEMA 18. Taxes. Contribucions especials. Preus públics.

TEMA 19. La contractació administrativa en l'esfera local. Règim jurídic dels contractes. Classes de contractes. Selecció del contractista i formes d’adjudicació dels contractes. Efectes i compliment dels contractes. Extinció dels contractes.

TEMA 20. El servei públic: concepte. Formes de gestió dels serveis públics. La gestió directa. La gestió indirecta.

TEMA 21. Els béns de les entitats locals. Classes. Béns de domini públic, béns patrimonials i béns comunals.

TEMA 22. La Funció Pública Local. Règim jurídic. Classes de personal. Instruments d’ordenació. Sistemes de selecció i provisió de llocs.

TEMA 23. Drets i deures dels funcionaris públics locals. Situacions administratives: adquisició i pèrdua. Règim d'incompatibilitats. Règim disciplinari. Drets de sindicació. Seguretat social.

TEMA 24. Protecció de dades de caràcter personal. Nivell de protecció de dades.

TEMA 25. Les subvencions. Concepte i naturalesa jurídica. Procediment d’atorgament, gestió, justificació i control.

TEMA 26. Règim urbanístic del sòl. Planejament territorial i urbanístic. Plans d’ordenació: classes i règim jurídic.

Organització de les classes

Cada classe constarà de dues hores.

Objectiu

La idea es que després del curs es tingui la capacitat suficient per afrontar el procés d’oposicions.

  • PROFESSOR: Joan Carles Bonet.
  • INICI: Per concretar
  • DURADA: Per concretar
  • HORARI: Per concretar

Amb el suport de:


© 2008-2024 Les Voltes Educa
Mercaders, 5 · 17004 Girona
T. 872 599 891
Web creat per 08921 Solucions Creatives