Català C2

Preparació de les proves per al certificat de nivell superior de Català C2

El nivell C2 de català és un nivell avançat, que acredita competències i habilitats especialitzades en el domini de la llengua, tant pel que fa a la recepció i la gestió de la informació, com pel que fa a les produccions escrites i orals d’un nivell alt de complexitat i un alt grau de formalitat, en situacions, registres i contextos diversos.

El curs està destinat a persones amb un bon domini de la llengua que volen perfeccionar-ne l’ús i, especialment, a mestres i docents que necessiten acreditar el nivell C2 de català.

Preparem tot el contingut i guiem per a que l'alumne pugui presentar-se a l'examen oficial, que organitzi la Generalitat.

Metodologia

 •  El curs proposa una formació competencial amb un enfocament comunicatiu, que habilita l’alumnat per al domini especialitzat de la competència comunicativa en català, especialment pel que fa a la producció de discursos escrits i orals d’un nivell alt de complexitat i un alt grau de formalitat, en situacions i formats diversos.
 • A partir de models d’examen estàndard de les proves oficials del nivell C2 de català, el curs se centra en l’entrenament per a la superació de les proves, per la qual cosa les seqüències teòriques seran mínimes i enfocades sempre a la pràctica, i l’avaluació tindrà sempre un caràcter formatiu, destinat a fomentar l’autoregulació dels aprenentatges competencials per part de l’alumnat.
 • Les sessions online segueixen una estructura tripartida que combina:
  • una seqüència teòrica que presenta l’exercici i les nocions necessàries per resoldre’l.
  • pràctiques grupals i individuals en què l’alumnat s’exercita en la resolució de cadascuna de les seccions de què consta la prova.
  • revisió, avaluació i recursos i estratègies per a la integració i l’autoregulació dels aprenentatges.
 • A banda de les sessions grupals, fora de l’horari lectiu l’alumnat ha d’elaborar els exercicis pràctics personals i entregar-los en els terminis establerts per a la seva correcció. Un cop hagi rebut els exercicis revisats haurà de reelaborar-los amb les correccions oportunes i confeccionar, simultàniament, el quadern personal d’estudi, que caldrà entregar al final del curs.

Contingut

 • Gèneres discursius i tipologia textual: convencions bàsiques i estratègies de producció.
 • Gestió de la informació: lectura, anàlisi, síntesi, crítica, valoració.
 • Apropiació i reelaboració de la informació: transformació, resum, comentari crític, argumentació.
 • Escriptura I: Planificació (informació, estructura, to).
 • Escriptura II: Textualització (adequació, coherència, cohesió).
 • Escriptura III: Revisió i reescriptura (normativa essencial, recursos per a l’autocorrecció, tècniques de reescriptura).
 • Gramàtica normativa essencial: teoria, ús i correcció.
 • Lèxic: repertori i precisió.
 • Discurs oral I: convencions, planificació, estratègies discursives.
 • Discurs oral II: adequació, fluïdesa, claredat, precisió, ortologia, correcció.

A qui va dirigit?

Especialment docents que necessitin acreditar el nivell C2 de català, però obert a tothom que hi estigui interessat.

Docent

Gemma Pimenta Soto, llicenciada en Filologia Hispànica i Catalana per la UAB i en Teoria de la Literatura i Literatura Comparada per la UGR. Actualment treballa com a docent de Llengua Catalana i Literatura en l’ensenyament secundari. Prèviament ha treballat com a investigadora i docent a la Universitat de Granada i s’ha dedicat durant molt anys a la traducció revisió, edició i correcció de textos en català i en castellà. Compagina la docència reglada amb l’acompanyament en la preparació de proves de nivells avançats de català.

 • DATA: Dilluns i dimecres, del 8 de febrer al 29 de març de 2023.
 • DURADA: 45 hores (30 de docència i 15 de treball autònom)
 • HORARI: De 18.00 a 20.00 h
 • LLOC: Online en directe
 • PREU: 190 €

Amb el suport de:


© 2008-2024 Les Voltes Educa
Mercaders, 5 · 17004 Girona
T. 872 599 891
Web creat per 08921 Solucions Creatives