Llengua de Signes Catalana (LSC)

La llengua de signes catalana (LSC) és la llengua pròpia de la comunitat de signants de Catalunya. Es tracta d’una llengua natural de modalitat gestual i visual emprada per part del col·lectiu de persones sordes i sordcegues com a sistema lingüístic primari. Amb la Llei de llengua de signes catalana aprovada pel Parlament de Catalunya el 26 de maig del 2010, s’atorga com patrimoni lingüístic, històric i cultural de Catalunya.

-Aquest curs és de nivell introductori, mòdul A, en format online, per a poder conèixer bàsicament la llengua de signes catalana i característiques de la comunitat sorda així mateix comunicar amb les persones signant.

Metodologia

La metodologia serà participativa, tot creant un clima que faciliti les bones condicions per aprendre a compartir i participar de forma activa, ja que el/la professor/a ha d’arribar a ser també un bon dinamitzador/a en el seu entorn.

Entre els recursos metodològics destacarem la comprensió signada i crítica de textos signats, les explicacions dels professors, la realització de treballs o pràctiques individuals, en petit grup, o de grup classe. També la realització de dinàmiques de grup plantejades pel professor.

En relació amb un funcionament eficient i sostenible del curs com els diversos materials necessaris per dur a terme les activitats, procurant fer-ne una gestió/utilització acurada, de cara a una major sensibilització de respecte mediambiental.

Contingut

 • Continguts lèxics: Presentacions. Salutacions i acomiadaments. Dies de la setmana i parts del dia. Mesos i estacions de l’any. Fórmules de cortesia. Família i mascotes. Tipus d’habitatge. Parts de la llar. Activitats quotidianes amb les hores de menjars. Salut (dolor, cansat, fatiga, mareig…). Descripcions de persones, animals i objectes. Professions. Materials i instruments utilitzats en les diferents rames professionals. Serveis públics. Activitats culturals. Barri (itineraris i de trajectòries). Escola i roba. Temps cronològic.
 • Continguts gramaticals: Paràmetres del signe. Verbs amb la negació incorporada. Ordre de l’oració simple. Ús de l’espai: Topogràfic i sintàctic. Verbs direccionals i espacials (tornar, traslladar…). Preposicions. Ordre de l’oració complexa. Verbs relacionats amb la vida quotidiana. Oracions negatives. Tipus de les expressions facials. Aspectes verbals relacionats amb l’àmbit laboral. Funcions de rol. L’ús de l’espai per representar recorreguts. Classificadors descriptius. Verbs direccionals i de trajectòria. Descripcions preposicionals. Classificadors descriptius de roba.
 • Continguts culturals: Pautes de comunicació. Relacions familiars. Adaptacions de la llar. Barreres de comunicació. Categories professionals de les persones sordes. Persones sordes en les oficines d’atenció al públic.

A qui va dirigit?

Docents de qualsevol nivell i persones interessades en el coneixement de la LSC.

Dades d'interès

Aprendre els aspectes lingüístics bàsics de la Llengua de Signes Catalana (LSC).

 • Conèixer les característiques de la Comunitat Sorda.
 • Adquirir habilitats comunicatives en LSC.
 • Adquirir el lèxic bàsic de la LSC.
 • Prendre consciència de l'expressió corporal i facial (potenciació de recursos).
 • Potenciar la discriminació, la memòria visual i l’atenció visual.
 • Utilitzar de forma adequada l’estructura de la LSC en el signat de frases.
 • Produir i comprendre missatges propis en LSC en situacions bàsiques de comunicació.

Docent

Santiago Frigola Segimón, persona sorda nativa. Professor de la LSC (Llegua de Signes Catalana) durant vint-i-set anys ininterrompudament.

 • Professor de cicles formatius de grau superior.
 • Interpretació de la LS i guia-intèrpret de sordcec.
 • Mediació comunicativa.
 • Professor de didàctica i de lingüística a les universitats catalanes.
 • Expert i investigador a Universitat de Barcelona durant nou anys.
 • Expert, investigador i professor a Universitat Pompeu Fabra durant nou anys, entre dues universitats divuit anys.
 • DATA: Tots els divendres des del 13 de gener fins el 28 d’abril.
 • DURADA: 30 hores.
 • HORARI: De 18.00 a 20.30h.
 • LLOC: Llibreria Les Voltes Educa.
 • PREU: 135 €.

Certificació oficial: Pendent de reconeixement


Amb el suport de:


© 2008-2024 Les Voltes Educa
Mercaders, 5 · 17004 Girona
T. 872 599 891
Web creat per 08921 Solucions Creatives